فایل word پراکنش مکاني ريشه درختان ممرز در جنگل‌هاي پايين‌بند هيرکاني (جنگل خيرود، نوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پراکنش مکاني ريشه درختان ممرز در جنگل‌هاي پايين‌بند هيرکاني (جنگل خيرود، نوشهر) :


تعداد صفحات : 16

هدف از این پژوهش بررسی پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در بخش پاتم جنگل خیرود بود. بدین منظور تعداد پنج درخت از سه‌طبقه قطری کم­قطر، میان­قطر و قطور به روش کاملاً تصادفی انتخاب شد (در مجموع 15 درخت). برای بررسی و اندازه­گیری نسبت سطح ریشه به سطح خاک (RAR)، با استفاده از روش مقطع پروفیل در اطراف هر پایه، سه پروفیل در سمت بالای درخت و سه پروفیل در سمت پایین درخت (ابعاد 50 × 100 سانتی­متر) به فواصل افقی 1، 2 و 5/3 متر از تنه درخت حفر شد (در مجموع 90 پروفیل). دیواره­های پروفیل­ها به افق­های 10 سانتی­متری تقسیم و قطر کلیه ریشه­های بیرون­زده اندازه­گیری شد. در آخردرصد نسبت سطح ریشه به سطح خاک در هر افق محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش عمق مقدار شاخص نسبت سطح ریشه به سطح خاک به­صورت رابطه لگاریتمی کاهش می­یابد. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که پراکنش ریشه در سه طبقه کم­قطر، میان­قطر و قطور، دارای اختلاف معنی­داری است. نتایج آزمون t نشان داد که مقدار شاخص در دیواره اول، دوم و سوم طبقه کم­قطر در سمت بالا به­طور معنی­داری بیشتر از سمت پایین درخت است. در طبقه میان­قطر تنها دیواره سوم در سمت بالا به­صورت معنی­داری بیشتر از دیواره پایین بود. در طبقه قطور دیواره اول در سمت بالا به­طور معنی­داری بیشتر از دیواره اول سمت پایین بود.

لینک کمکی