فایل word اثربخشي روان درماني معنوي مذهبي بر افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي سربازان معتاد به مواد مخدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي روان درماني معنوي مذهبي بر افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي سربازان معتاد به مواد مخدر :


تعداد صفحات : 17

هدف: هدف از این پژوهش،بررسی فایل word اثربخشي روان درماني معنوي مذهبي بر افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي سربازان معتاد به مواد مخدر است. روش: پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه سربازان معتاد به مواد مخدر ساکن در شهر اصفهان بود. تعداد نمونه انتخابی در این پژوهش 40 نفر بود که در هر گروه آزمایش و گواه 20 نفر شرکت داشتند که به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب گردید. داده­­های تحقیق با استفاده از پرسشنامه­ی کیفیت زندگی(SF36)، پرسشنامه­ی افسردگی بک و پرسشنامه­ی اضطراب بک گردآوری شد. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که راهبردهای معنوی و مذهبی در افزایش کیفیت زندگی تاثیر بسزایی دارد که در پی آن سلامت روان و عملکرد تکالیف روزانه افزایش می­یابد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر تاثیر معناداری داشته است.

لینک کمکی