فایل word نقش همجوشي شناختي و حمايت اجتماعي ادراک شده در پيش بيني کيفيت زندگي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش همجوشي شناختي و حمايت اجتماعي ادراک شده در پيش بيني کيفيت زندگي معلمان :


تعداد صفحات : 18

در میان مشاغل مختلف یک جامعه، شغل معلمی از پر اهمیت­ترین آن­ها است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word نقش همجوشي شناختي و حمايت اجتماعي ادراک شده در پيش بيني کيفيت زندگي معلمان صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مرد مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل در سال 1394 بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت ومقیاس کیفیت زندگی فرم کوتاه استفاده شد. داده‌های پژوهش به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد بین همجوشی شناختی با کیفیت زندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد. هم چنین بین حمایت اجتماعی دوستان، خانواده و دیگر افراد با کیفیت زندگی معلمان رابطه مثبت معناداری به دست آمد (05/0 p<). بعلاوه همجوشی شناختی30/0-، حمایت اجتماعی خانواده 25/0، حمایت اجتماعی دوستان27/0، حمایت اجتماعی دیگر افراد 21/0 قابلیت پیش­بینی معنی­داری کیفیت زندگی را داشتند. نتیجه ­گیری: در نتیجه می­توان بیان نمود که، همجوشی شناختی و حمایت­ اجتماعی ­ادراک شده، در زمره متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی معلمان بودند و توانایی پیش­بینی آن را دارند.

لینک کمکی