فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني برذهن آگاهي کنترل درد مزمن بر عملکرد رواني – اجتماعي زنان مبتلابه سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني برذهن آگاهي کنترل درد مزمن بر عملکرد رواني – اجتماعي زنان مبتلابه سرطان پستان :


تعداد صفحات : 29

هدف:هدف از پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی کنترل درد مزمن بر عملکرد روانی -اجتماعی زنان مبتلابه سرطان پستان بود. روش: نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون بود. جامعه شامل زنان مراجعه کننده به بیمارستان 7 تیر در سال1397( 3100 نفر ) بود. روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر گزینش و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل(15نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های درجه بندی درد مزمن (CPQ) ون کوروف، دورکین و لیریسک (1992)،کیفیت زندگی(SF-36) ویر و شربورن(1992) و علائم افسردگی گلد برگ(GDS)(1982 ) بود. گروه آزمایش در 8 جلسه درمان ذهن‌آگاهی شرکت داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق کوواریانس( MANCOVA ) صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات عملکرد روانی- اجتماعی در پس آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد،(p<0/05). نتیجه گیری: درمان ذهن آگاهی کنترل درد مزمن بر سلامت روانی، نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی، سرزندگی و درمان دردهای مزمن زنان مبتلا به سرطان پستان موثر بود.

لینک کمکی