فایل word پيش بيني رضايت شغلي بر اساس کيفيت زندگي کاري وکيفيت زندگي (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني رضايت شغلي بر اساس کيفيت زندگي کاري وکيفيت زندگي (مطالعه موردي) :


تعداد صفحات : 14

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی کارکنان بانک ملت می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مرد بانک ملت شعب تهران ، در سال 1397 بودند .حجم نمونه 120 کارمند بود که با روش خوشه ای از 20 شعبه انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون(1981) ، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (1973) بود . برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود داشت(p<0.05) . همچنین عوامل توسعه قابلیتهای انسانی ،‌ یکپارچگی و انسجام اجتماعی ، وجود قانون گرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری و سلامت روان، قادر به پیش بینی رضایت شغلی در سطح 95 درصد اطمینان بودند. نتیجه گیری: عوامل توسعه قابلیتهای انسانی ،‌ یکپارچگی و انسجام اجتماعی ، وجود قانون گرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری و سلامت روان بر رضایت شغلی موثر هستند.

لینک کمکی