فایل word بررسي آلودگي آرسنيک از منطقه معدن زيرزميني، سيرجان، و حذف آنها را با روش جذب بيولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي آرسنيک از منطقه معدن زيرزميني، سيرجان، و حذف آنها را با روش جذب بيولوژيکي :


تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: فلزات سنگین از طریق فعالیت های صنعتی به محیط زیست وارد می گردند. جهت حذف این عناصر سمی روش بیولوژیک نسبت به بقیه روش ها از راندمان بالاتر و هزینه پایین تری برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش جداسازی سویه هایی با مقاومت بالا نسبت به ارسنیک از 3 منطقه آب های زیرزمینی سیرجان است. مواد و روش ها : نمونه ها بر روی محیط های LB آگار حاوی ppm 5 ارسنیک کشت داده شد. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری، 25 سویه مقاوم جدا شدند. DNA با روش فنل کلروفرم استخراج شد. در روش مولکولی PCR از پرایمرهای قسمت SrDNA 16استفاده گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ی منتخب با روش آنتی بیوگرام و میزان جذب زیستی آن با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی انجام شد. بهترین سویه با 16SrDNA PCR sequencing شناسایی شد. نتایج: از 100% سویه های جداشده در این پژوهش 20% شامل باسیل های گرم مثبت، 40% باسیل های گرم منفی، 28% کوکسی های گرم مثبت و 12% مارپیچی گرم منفی بودند. نتایج آنالیز ژنتیکی برای نمونه ی باسیلی نشان داد که سویه ی مربوطه 100% همسانی با باسیلوس سرئوس سویه ی LS24 دارد. بحث: سویه ی برتر در این مطالعه با حداقل غلظت مهارکنندگیppm 1000 در دمای 40 درجه سانتی گراد، اسیدیته 7 و سرعت تکان 150، 8/62% ارسنیک را از محیط حذف کرد. نتایج حاصل از آزمون های بیوشیمیایی و ژنتیکی سویه ی LS24 باسیلوس سرئوس را نشان داد.

لینک کمکی