فایل word بررسي بيان ژنaflR در قارچ آسپرژيلوس فلاووس توکسين زاي جدا شده از پسته هاي شهر رفسنجان به روش مولکولي RT-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بيان ژنaflR در قارچ آسپرژيلوس فلاووس توکسين زاي جدا شده از پسته هاي شهر رفسنجان به روش مولکولي RT-PCR :


تعداد صفحات : 12

مایکوتوکسین ها از متابولیت های ثانویه قارچ ها هستند که بوسیله تعدادی از قارچ ها بویژه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شوند و می توانند سرطانزا باشند. مواد غذایی در شرایط آب و هوای گرم بستری مناسب برای آلودگی به انواع کپک ها بخصوص گونه های آسپرژیلوس توکسین زا هستند و بدنبال آن باعث تولید آفلا توکسین در مراحل مختلف محصول ، هنگام برداشت و حمل و نگهداری آن می باشند. از آنجایی که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته درجهان است و یکی از آلودگی های مهم پسته آفلاتوکسین است. هدف از این پژوهش بررسی بیان ژن aflR در قارچ‌های آسپرژیلوس فلاووس توکسین‌زای جدا شده از پسته های شهر رفسنجان به روش مولکولی RT-PCR می‌باشد. این ژن نقش تنظیم کننده‌ در بیان دیگر ژن‌های مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین را دارد. در این پژوهش به طور تصادفی از 10 خشکبار فروشی در نقاط مختلف شهر، نمونه‌های پسته‌ی شهررفسنجان جمع آوری و یک مجموعه از1000 نمونه پسته جمع آوری شد، سپس قارچ های موجود با تکنیک‌های میکروبی جداسازی شدند. با بررسی‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی وجود قارچ آسپرژیلوس فلاووس، تایید شد. سپس محتویات ژنومی و RNA قارچ‌های توکسین‌زا استخراج ، تخلیص و آزمایش RT-PCR جهت بررسی بیان ژن مورد نظر انجام شد. در این تحقیق 42 سویه قارچ آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از پسته‌های محصول شهر رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت 9 نمونه از 42(4/21‌%) نمونه‌ی بررسی شده برای ژنaflR دارای بیان و به عبارت دیگر توکسین‌زا بودند.

لینک کمکی