فایل word بررسي اثر نانو ذرات نقره بر بيوفيلم هاي ناشي از ليستريا مونوسايتوژنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر نانو ذرات نقره بر بيوفيلم هاي ناشي از ليستريا مونوسايتوژنز :


تعداد صفحات : 16

لیستریامونوسایتوژنز درمواد غذایی گوناگون یافت می‌شود و موجب مننژیت، سپتیسمی و سقط جنین در زنان باردارمی شود. همچنین بر روی بسیاری از سطوح در تماس با مواد غذایی و وسایل پزشکی تشکیل بیوفیلم می‌دهد. تشکیل بیوفیلم توسط این باکتری در سطوح مختلف، یکی از مهمترین مشکلات در صنایع غذایی است. نانوذرات فلزی ترکیبات ضد میکروبی موثری برای کنترل و حذف بیوفیلم های باکتریایی از سطوح مواد غیرزنده می باشند. هدف اصلی این تحقیق سنتز نانوذرات یدید نقره در شرایط آزمایشگاهی و ارزیابی خواص ضد میکروبی آنها برای مهار تشکیل بیوفیلم و ریشه کن سازی بیوفیلم لیستریا مونوسیتوژنز( 1298 ATCC ) می باشد. روش کار: در این تحقیق نانوذرات یدید نقره به روش سونوشیمیایی سنتز شدند و با استفاده از روش های UV-Vis، FT-IR، EDX و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تایید قرار گرفت. خاصیت ضد میکروبی وآنتی بیوفیلم نانوذرات سنتزشده با استفاده از روش چاهک گذاری بر روی آگار و با روش رقت در میکروپلیت 96 خانه ای به صورت متوالی تعیین شد. نتایج: نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختارکروی با ابعاد حدود 30 نانومتر بودند. فعالیت آنتی بیوفیلم و حذف بیوفیلم توسط نانوذرات یدید نقره به ترتیب در 5 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. بحث: بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق نانوذرات یدید نقره می تواند به عنوان عامل ضد میکروبی موثر برای مهار تشکیل بیوفیلم لیستریا مونوسایتوژنز در صنایع غذایی استفاده شود.

لینک کمکی