فایل word امکان جايگزيني پيت - پرليت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پديلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان جايگزيني پيت - پرليت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پديلانتوس (Pedilanthus tithymaloides) :


تعداد صفحات : 10

چکیده به منظور بررسی اثر کمپوست آزولا بر خصوصیات رویشی گیاهان زینتی، گیاه پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides L.) به عنوان یک گیاه مدل انتخاب شد. در این راستا آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در گلخانه‌ی پیشرفته پژوهشکده بیوتکنولوژی شهرستان رشت اجرا شد. بستر شاهد این پژوهش، پیت - پرلیت – ماسه به نسبت 1:1:1 در نظر گرفته شد و آزولای کمپوست شده در مقادیر 0%، 25%، 50%، 75% و 100% حجمی، جایگزین بستر شاهد شد. تیمارها شامل: 0% کمپوست آزولا+ 100% پیت - پرلیت - ماسه (شاهد)، 25% کمپوست آزولا + 75% پیت- پرلیت- ماسه، 50% کمپوست آزولا + 50% پیت- پرلیت- ماسه، 75% کمپوست آزولا + 25% پیت- پرلیت- ماسه و 100% کمپوست آزولا + 0% پیت- پرلیت- ماسه. در این آزمایش شاخص‌های رشد پدیلانتوس شامل تعداد برگ، تعداد جوانه، طول جوانه، وزن‌تر و خشک ساقه، وزن‌تر و خشک ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد جایگزینی سطوح کمپوست آزولا اثر معنی‌داری روی تعداد برگ، طول جوانه، وزن‌تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه نسبت به شاهد دارد. مقایسه بسترهای کشت مورد استفاده نشان داد که جایگزینی 25% کمپوست آزولا در بستر، بیشترین تأثیر را روی شاخص‌های رشد گیاه پدیلانتوس دارد.

لینک کمکی