فایل word شناسايي مولکولي ژن هاي TEM و CTX در سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي شهر ايرانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي مولکولي ژن هاي TEM و CTX در سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي شهر ايرانشهر :


تعداد صفحات : 14

زمینه و هدف: کلبسیلا‌‌‌پنومونیه یک باکتری بیماریزای گرم منفی و عامل شایع عفونت های بیمارستانی است. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در کلبسیلا پنومونیه گزینه های درمانی را برای این باکتری محدود کرده است. هدف این تحقیق فایل word شناسايي مولکولي ژن هاي TEM و CTX در سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي شهر ايرانشهر می باشد. روش تحقق: تعداد 50 سویه کلبسیلا پنومونیه ظرف مدت 6 ماه، از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر ایرانشهر جمع آوری شد. ایزوله ها بر اساس تست های بیوشیمیایی به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. جهت شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX، PCR انجام گردید. یافته ها: براساس نتایج PCR از تعداد 43 (86%) نمونه که به طور فنوتیپی دارای آنزیم های ESBL بودند، تعداد 20(47%) ایزوله دارای ژن CTX، 8 مورد (18%) دارای ژن TEM ، و 15 مورد (34%) دارای هر دو ژن CTX و TEM بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شیوع بالایی( p<0/05) از ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو و تولید کننده ESBL را در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه نشان می دهد که این امر بر سیاست های مناسب برای کنترل عفونت تاکید دارد.

لینک کمکی