فایل word بررسي شيوع استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در پرستاران بيمارستان پاستور شهرستان بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در پرستاران بيمارستان پاستور شهرستان بم :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از جمله عوامل مهم ایجادکننده عفونت در بیمارستان‏ها می باشد. مقاومت روزافزون این باکتری در برابر آنتی بیوتیک‏ها یک نگرانی برای سلامت عمومی است. بنابراین به منظور مراقبت و کنترل دقیق استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی آن، این طرح با هدف بررسی میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در میان پرستاران بیمارستان پاستور بم انجام گردید. مواد و روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی 200 پرستار شامل 40 مرد و 160 زن صورت گرفت. بعد از اخذ نمونه ها از قسمت قدامی بینی، کشت در محیط های انتخابی و انجام تست های بیوشیمیایی نوع باکتری تشخیص داده شد. سپس مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های استافیلوکوک جدا شده به روش دیسک دیفیوژن مطابق با روش استاندارد CLSI بررسی شدند. نتایج: یافته‏های این بررسی حاکی از حضور باکتری استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بین پرستاران مورد بررسی می‏باشد. 52 مورد(13 نفر مرد و 39 نفر زن)( 26 درصد) از نمونه‏ها ناقل MRSA بودند که 20 مورد مقاوم به سفوکسیتین و 18 مورد مقاوم به اگزاسیلین بودند. نتیجه گیری: میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین کم بوده(05/0> p) اما با توجه به اینکه پرستاران با بیماران و بخش‏های مختلف بیمارستان از قبیل اورژانس، جراحی، CCU، زنان و زایمان و ICU و دیگر بخش‏ها در ارتباطند از این رو انتخاب مناسب و همچنین درمان صحیح و دقیق عفونت‏های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس اهمیت فراوانی دارد.

لینک کمکی