فایل word ارزيابي شاخص هاي سنجش‌ازدور در مطالعات کمي و کيفي آب هاي سطحي با تصاوير ماهواره اي لندست-8 (مطالعه موردي: جنوب استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي شاخص هاي سنجش‌ازدور در مطالعات کمي و کيفي آب هاي سطحي با تصاوير ماهواره اي لندست-8 (مطالعه موردي: جنوب استان خوزستان) :


تعداد صفحات : 29

آب به‌عنوان اساسی­ترین نیاز زندگی در حال حاضر و گستردگی موارد استفاده در مسائل شرب، کشاورزی، صنعت، اقتصادی- اجتماعی و امنیتی- سیاسی ما را به بر آن می­دارد که با حداقل صرفه­ جویی در هزینه و زمان به شناسایی خصوصیات پهنه­ ها، رودخانه ­ها و سطوح آبی با روش­ های مختلف ازجمله استفاده از تصاویر ماهواره­ای پرداخت. هدف از این تحقیق ارزیابی روش­ های تشخیص پهنه­ ها، سطوح آبی و رودخانه ­ها با شاخص­ های؛ تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی، بارزسازی شده پوشش گیاهی، پوشش گیاهی با تنظیم انعکاس خاک، تفاضل نرمال شده آب، اصلاحی تفاضل نرمال شده آب، استخراج اتوماتیک آب در مناطق شهری، استخراج اتوماتیک آب در مناطق سایه ­دار و روش طبقه ­بندی نظارت‌نشده خوشه‌ بندی کلاستر و نظارت‌ شده بیشترین شباهت برای شناسای سطوح آبی و شاخص فاکتور بهینه در شناسایی کیفیت آب ازلحاظ شوری و شیرینی و همچنین تعیین نفوذ زبانه آب ورودی به پهنه­ های بزرگ‌تر در بخشی از حوزه ­ها­ی رودخانه کارون، جراحی و زهره در جنوب استان خوزستان با تصاویر سنجنده مشاهده زمینی ماهواره لندست-8 است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص ­های اتوماتیک استخراج پهنه ­های آبی در مناطق سایه­ دار و شهری کارایی بیشتری نسبت به سایر شاخص­ های دیگر به دلیل در نظر گرفتن طول‌موج‌های مادون‌قرمز کوتاه در شناسایی آب‌دارند که با نتایج روش طبقه­بندی نظارت‌شده بیشترین شباهت با ضریب کاپا 94% یکسان و عملکرد مشابهی داشتند. هم­چنین نتایج شاخص فاکتور بهینه در کارایی تشخیص آب‌شور و شیرین و میزان نفوذ زبانه­ آب ورودی با نشان دادن بیشترین اطلاعات مفید و حذف اطلاعات تکراری باندهای تصویر سنجنده مشاهده زمینی ماهواره لندست-8 به مقدار 79.10% برای ترکیب رنگی 651 به دست آمد.

لینک کمکی