فایل word واکاويهاي تنش ديرينه و جنبش شناختي با استفاده از خش لغزهاي گسلي قائميه، جنوب باختر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاويهاي تنش ديرينه و جنبش شناختي با استفاده از خش لغزهاي گسلي قائميه، جنوب باختر ايران :


تعداد صفحات : 26

چکیده منطقه قائمیه در 100کیلومتری باختر شهر شیراز و در40 کیلومتری شمال کازرون واقع شده است. ساختار های تشکیل شده، این منطقه متاثر از عملکرد قطعه گسلی کماریج وابسته به گسل امتدادلغز کازرون بوده، و قسمتی از کمربند پیش خشکی چین‌خورده‌ زاگرس می‌باشد. محدوده مورد مطالعه دو گسل را در بر میگیرد؛ یکی گسل نرمال با مولفه راستالغز راست‌بر که باعث دگریختی سازندهای گورپی و پابده و سروک و دیگری گسل امتدادلغز راست‌بر که باعث دگریختی سازند آسماری شده است. گسل امتدادلغز، از الگوی شکستگی های برشی رایدل پیروی می‌کند و نسبت به گسل کازرون با زاویه قرار می گیرد. در این پژوهش داده‌های خش‌لغز‌ گسلی به منظور بازسازی جهت‌گیری دیرینه تنش موثر با روش گرافیکی (Fault-slip inversion method) برداشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. روند و موقعیت تنشهای اصلی گسل نرمال به ترتیب 1σ، S71°W, 76º، 2σ، S57°E, 12ºو 3σ، N31°E, 70º و گسل امتدادلغز بترتیب 1σ، N31°E, 07º، 2σ،S84°W, 80º و 3σ، S60°E, 06º به دست آمده است. و بر اساس مطالعه خش‌لغز گسل‌ها و با استفاده از روش وارونگی چند مرتبه‌ای می‌توان انتظار دو فازدگرشکلی زمین‌ساختی را در منطقه داشت. براساس نتایج تحلیل داده‌‌های خش‌لغز گسلی، رژیم زمین‌ساختی حاکم برمنطقه، تراکششی است. و میدان تنش اطراف گسل‌های وابسته به میدان تنش فعالیت گسل کازرون می‌باشد.

لینک کمکی