فایل word بررسي اثرسميت سلولي عصاره آبي ميوه نوپال بر سلول هاي سرطاني کبد انسان (HepG2)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرسميت سلولي عصاره آبي ميوه نوپال بر سلول هاي سرطاني کبد انسان (HepG2) :


تعداد صفحات : 10

استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان از اهمیت زیادی برخوردار است. میوه گیاه نوپال (Opuntia ficus-indica) به دلیل داشتنن ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در مطالعات سمیت سلولی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثر مهاری عصاره آبی میوه نوپال روی رشد سلول های سرطان انسانی کبد (HepG2) و سلول های طبیعی فیبروبلاستی (L929) بعنوان شاهد می باشد. پس از تهیه عصاره به روش ماسراسیون و تیمار سلول ها با غلظت های مختلف عصاره به مدت 24 و 48 ساعت، اثر سمی عصاره بر مورفولوژی و کمیت سلول ها به ترتیب توسط میکروسکوپ معکوس و روش MTT (دی متیل تیازول- دی فنیل تترازولیوم بروماید) بررسی شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار Prism نسخه Demo و آزمون واریانس یک طرفه در سطح معنی دار P نتایج نشان داد که این عصاره اثر معناداری بر موفولوژی و رشد (P>0.05) سلول های طبیعی ندارد و در بالاترین دوز پس از 48 ساعت میزان مرگ 15% بود. اما باعث تغییرات موفولوژیک و توقف رشد معنادار (P<0.05) در سلول های سرطانی پس از 48 ساعت گردید و IC50 پس از 48 ساعت غلظت 64/0 میلی گرم بر میلی لیتر برای سلول های سرطانی بود. بنابراین عصاره آبی میوه نوپال بر خلاف سلول های طبیعی، اثر مهاری بر رشد سلول های سرطانی کبد دارد و از آن در پیشگیری از سرطان یا به عنوان مکمل در شیمی درمانی می توان بهره جست. همچنین با توجه به تام بودن عصاره، بررسی تاثیر مواد موثره گیاه پیشنهاد می شود.

لینک کمکی