فایل word روزنه هايي براي پژوهش و شناخت ابوذر بوزجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روزنه هايي براي پژوهش و شناخت ابوذر بوزجاني :


تعداد صفحات : 17

ابوذر بوزجانی از شاعران و عارفان مشهور قرن چهارم هجری در بوزجان - ناحیهای در حوالیتربت جام کنونی - میزیست. دربار زندگی ، آثار و افکار او اطلاع زیادی در دست نیست جزاین که به صورت پراکنده در برخی از کتابها، نکاتی کوتاه دربار او و چند بیت از اشعارشنقل شده است. سؤال این پژوهش آن است که جایگاه ابوذر بوزجانی در بین مشاهیر ادبفارسی چگونه بوده و در چه زمینههایی شهرت داشته است؟ با وجود این که از ابوذر بوزجانیاثری در دسترس نیست، چگونه میتوان دربار او پژوهشهای کاملتری انجام داد؟ برای یافتنپاسخ این سؤالها ، گفتههای صاحبان تذکرهها و تاریخ ادبیّاتها و پژوهشگران معاصر درباراو ، نقد و بررسی شده است. با تحلیل گفتههای مشترک میتوان دریافت که اگرچه از ابوذربوزجانی آثار خاصی باقی نمانده ، ولی در عصر خود او را به عنوان شاعری بزرگ و تأثیرگذارمیشناختهاند و اشعارش را در محافل و مجالس مختلف ذکر میکردهاند ، ولی بعدها به دلایلنامشخصی این اشعار از بین رفته و جز چند بیت به عربی و فارسی از او باقی نمانده است.نکت دیگر این که او یکی از بزرگان کرّامیّه بوده و بزرگان و حاکمان به دیدارش میرفتهاند وکرامات او را برای دیگران نقل مینمودهاند

لینک کمکی