فایل word مطالعه نظري و تجربي تاتومري مشتقات هالوژنه پارا-تري فلوئوروبنزوئيل استون به کمک نظريه تابعي چگالي و طيف سنجي ارتعاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه نظري و تجربي تاتومري مشتقات هالوژنه پارا-تري فلوئوروبنزوئيل استون به کمک نظريه تابعي چگالي و طيف سنجي ارتعاشي :


تعداد صفحات : 25

تجزیه و تحلیل ساختار مولکولی و پایداری های نسبی برای صورتبندی های پایدار سیس-انول در مولکول های تری فلوئوروبنزوئیل استون و مشتقات هالوژنه توسط نظریه تابعی چگالی (DFT)، و در سطح B3LYP/6-311++G** انجام شد. در این مولکول ها، تنها دو فرم سیس-انول کی لیتی وجود دارند که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی درون مولکولی O-H…O اند، که با یکدیگر در حال تعادل اند. محاسبات ما نشان می دهند که اختلاف بین این دو فرم در مولکول های پارا هالو تری فلوئوروبنزوئیل استون حدود 75/0-49/1 کیلو کالری بر مول است، که نشان دهنده آن است که هر دو فرم میتواند در نمونه وجود داشته باشد. قدرت پیوند هیدروژنی نیز برای صورتبندی های انولی پایدار این مولکول هاتوسط نرم افزار AIM محاسبه شده و به همراه پارامتر های دیگر مرتبط با قدرت پیوند هیدروژنی، ازجمله پارامترهای ساختاری و طیف بینی، با یکدیگر مقایسه شدند. مطابق با نتایج حاصله در مولکول های پارا-هالوژنه تری فلوئوروبنزوئیل استون قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در فرم 2 بیشتر از فرم 4 است. مقایسه این نتایج نیز نشان میدهند که استخلاف های کلر، فلوئور و برم در موقعیت پارا حلقه فنیل، بر ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی تاثیری مهمی ندارد اما می تواند سبب جابجایی نوار های ارتعاشی حلقه فنیل شود .

لینک کمکی