فایل word بررسي نظري پيوند هيدروژني درون مولکولي در مشتقات هالو، متوکسي و سيانو- مالون آلدهيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نظري پيوند هيدروژني درون مولکولي در مشتقات هالو، متوکسي و سيانو- مالون آلدهيد :


تعداد صفحات : 10

پیوند هیدروژنی درون مولکولی (IHB) مالون آلدهید به عنوان ساده ترین سیستم پیوند هیدروژنی تقویت شده با رزونانس در گروه متقارن O-H…O را انتخاب کرده و مشتقات هالوی آن (F ، Cl وBr )، متوکسی و سیانو در سطح تئوری DFT B3LYP / 6-311 ++ G ** مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات پارامترهای توپولوژیکی، ساختاری، NBO و طیف سنجی را نیز در همان سطح برای آنها انجام دادیم. همبستگی خطی خوب بین انرژی پیوند هیدروژنی از طریق معادله اسپینوزا و پارامترهای محاسباتی از قبیل طول پیوند هیدروژنی، طول پیوند کووالانسی، فاصله دو اتم اکسیژن، زاویه سیستم پیوند هیدروژنی، پارامترهای توپولوژیکی از قبیل چگالی و لاپلاسین در نقاط بحرانی پیوند هیدروژنی و حلقه کی لیتی، پارامترهای NBO از جمله مرتبه پیوند پیوند هیدروژنی و انرژی برهمکنش فوق مزدوج شدن lp (O) → σ * (O-H) و همچنین پارامترهای طیف سنجی از جمله فرکانس ارتعاش کششی و خمشی O-H و جابجایی شیمایی محاسباتی هیدروژن پل در فاز گازی و محلول به دست آمد.

لینک کمکی