فایل word مقاله تومور جسم سبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تومور جسم سبات :

9 مورد کمودکتوم یا تومور جسم کاروتید در هفت بیمار و طرق تشخیص و درمان جراحی آن مورد بحث قرار گرفته است. اکثر این موارد قبلاً بدون تشخیص صحیح مورد عمل قرار گرفته بودند و در هیچ یک از موارد مزبور جراح پس از روبرو شدن با این تومور آمادگی برداشتن آن را نداشته است. مهم ترین عامل در تشخیص صحیح به یاد داشتن تومور جسم کاروتید و مطرح کردن آن در تشخیص افتراقی توده های گردنی است. آنژیو گرافی کاروتید : در صد درصد موارد، تشخیص صحیح را مسجل می کند. به دلیل اشکالات تشخیصی و تکنیکی این تومورها معمولاً با تأخیر زیاد مورد عمل جراحی قرار می گیرند. به طور کلی عمل جراحی بایستی توسط جراحانی صورت گیرد که تجربه ی کافی و آمادگی کامل برای عمل جراحی روی سرخرگ های کاروتید را داشته باشند. در اکثر موارد رزکسیون کامل تومور با حفظ عروق سباتی حتی در تومورهای بزرگ هم مقدور است. تومور دو طرفه جسم سبات مربوط به یک فامیل نیز مورد بحث قرار گرفته است.

لینک کمکی