فایل word مقاله تغييرات مرفولوژيک شيستوزومولا مانسوني و شيستوزومو لاهماتوبيوم ضمن مهاجرت در دوره ي نهايي آلودگي در موش سفيد آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تغييرات مرفولوژيک شيستوزومولا مانسوني و شيستوزومو لاهماتوبيوم ضمن مهاجرت در دوره ي نهايي آلودگي در موش سفيد آزمايشگاهي :

در این مطالعه جمعاً 140 عدد شیستوزو مولای شیستوزوما مانسونی از 36 عدد موش سفید آزمایشگاهی و 36 عدد شیستوزو ماهماتوبیوم از 16 عدد موش سفید آزمایشگاهی، که هر کدام به 1000 عدد سرکر آلوده شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه موش ها در فواصل گوناگون بعد از آلودگی کشته شدند و به وسیله ی روش مخصوصی لاروها را از پوست ریه و کبد جدا و جمع آوری و با دقت اندازه گیری کردیم. نتایج به دست آمده نشان داد که رشد لاروها در مراحل پوستی کم است اما در مرحله ی ریوی به سرعت طویل و باریک می گردند. رشد شیستوزومولای هماتوبیوم در همان مراحل اولیه بیشتر است و طول آن ها نیز از شیستوزومولای مانسونی بیشتر است و این اختلاف تا مرحله ی بلوغ نیز ادامه دارد. تعداد شیستوزومولای مانسونی به دست آمده همواره زیادتر از هماتوبیوم بوده است که نمایانگر حساس بودن موش های سفید به شیستوزوما مانسونی می باشد. در این مراحل لاروها مرتباً دستخوش تغییرات مرفولوژیک می شوند و در پوست کوتاه، در ریه طویل و باریک و فعال و در مراحل کبدی در عروق باب مستقر و کوتاه و قطور می شوند و از نظر رشد دستگاه گوارشی پیشرفته تر می باشند. از مرحله ی کبد به بعد به تدریج لاروها شکل کرم بالغ به خود می گیرند و به تدریج به عروق روده بند می روند و بالغ می شوند.

لینک کمکی