فایل word مقاله سندرم کارتاژنر: معرفي يک مورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سندرم کارتاژنر: معرفي يک مورد :

نشانگان سه گانه (سایتوس اینورسوس، برونشکتازیس و سینوزیت مزمن ) همراه با نا به هنجاری های دیگر بیماران (نا باروری در مردان، اوتیت های مکرر و غیره) از مدت ها پیش به خوبی شناخته شده است ولی جدیداً به کمک میکروسکپ الکترونیک توانسته اند فیزیوپاتولژی سندرم را شناخته و دلیل پیدایش نشانگان آن را با دید جدید مورد مطالعه قرار دهند.
بررسی های انجام شده با میکروسکپ الکترونیک مؤید فقدان مادرزادی وارثی زوائدی موسوم به dyenien arms که در ساختمان مژک های سلول های مژک دار وجود دارد و نشانگان گوناگون این سندرم تماماً ناشی از بی حرکتی این مژک ها می باشد، که خود در اثر فقدان زوائد ذکر شده است و چنین به نظر می رسد که حرکت مژک ها در دوره جنینی نقش اساسی را در تعیین محل احشاء دارد و عدم حرکت این مژک ها در دوره جنینی باعث جابجایی احشاء می گدد و همین عدم حرکت مژک ها پس از تولد باعث کندی حرکت موکوسیلیاری در راه های تنفسی گردیده و عفونت های ریوی را باعث می گردد. اشکال دیگری که به نام سندرم کارتاژنر ناقص (بدون سایتوس اینورسوس ) نام گذاری گردیده بود با شناخت علت سندرم کارتاژنر در کادر سندرم جدیدی به نام سندرم مژک های بی حرکت قرار داده شده است.

لینک کمکی