فایل word مقاله معرفي يک مورد کالا آزار باپلورزي خوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معرفي يک مورد کالا آزار باپلورزي خوني :

بیمار معرفی شده کارگر 20 ساله ای است، اهل پاکستان که یک ماه قبل به ایران آمده است. بیماری او با تب و لرز شروع می شود و سپس سرفه همراه با خلط پیدا می نماید و به تدریج زخمی در مچ دست راست بیمار ظاهر می گردد.
بیمار آنمیک، پیگمانتاسیون های قهوه ای رنگ شبه بال پروانه ای روی صورت و پیگمانتاسیون های متعدد و مدور در اندام تحتانی داشت. طحال بیمار تا ناحیه قوس ایلباک رسیده بود. همچنین کبد بزرگ و قوامی سفت داشت. در سمع ریتین رآل های خشک و مرطوب در قاعده ریتین شنیده می شد.
بیمار 12 روز پس از بستری شدن بلورزی خونی پیدا کرد؛ در آزمون های انجام شده لکوبنی و ترومیوسبتوپنی، کاهش آلبومین و افزایش گاماگلوبولین مشخص گردید.
پویکسیون مغز استخوان در نوبت سوم وجود جسم لیشمان را تایید و آزمایش ایمونوفلورسانس به نسبت 4026/1 مثبت گزارش گردید. بیمار با تشخیص کالا آزار تحت درمان با گلوکانتیم قرار گرفت و با بهبودی کامل مرخص گردید.

لینک کمکی