فایل word مقاله اثرات هموديناميک داروهاي مخدر بر مصرف اکسيژن ميوکارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات هموديناميک داروهاي مخدر بر مصرف اکسيژن ميوکارد :

در این مقاله اثر دوز زیاد مرفین، در حد هم اثر پتیدین بر دستگاه عروق قلب مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بعد از تزریق مرفین به موازات کم شدن مقاومت عروقی فشار خون به مدت کوتاه و به اندازه 28% پائین می آید. اثر اینوتروپ منفی مرفین مشاهده نشده است. بعد از تزریق پتیدین و ازودیلاسیون به میزان 46% و دپرسیون میوکارد dp / dt max 56% dp / dt max 14% و کم شدن بازده قلب 33% می باشد. فشار خون به مقدار 54% پائین می آید. کم شدن بازده قلب قابل چشم پوشی است زیرا افزایش فرکانس قلب بعد از مرفین 27% و پتیدین 101% کمبود حجم در یک ضربان را جبران می کند؛ و با وجود دگرگونی در همودینامیک، میزان مصرف میو کارد که به وسیله عروق کرونر تامین می شود تغییری نمی کند. مرفین و پتیدین در مرحله اول عروق کرونر را گشاد می کنند و این امر موجب افزایش اشباع اکسیژن وریدهای کرونر می شود. مکانیسم اثر این داروها بر گردش خون هنوز مورد بحث است. به نظر می آید که آزاد شدن هیستامین نقش بزرگی در این امر دارد.

لینک کمکی